Algemene voorwaarden en Privacy Verklaring

Om een zo prettig mogelijke omgeving te creëren voor zowel cliënt als huidcoach heeft Diamond Beauty enkele huisregels opgesteld:

Wij behandelen niet bij:

  • koorts (verhoging vanaf 38,5gr)

  • koortslip

  • griep/corona

  • besmettelijke huidziekten

  • kom optijd naar uw afspraak, niet te vroeg en niet te laat.

  • Een afspraak wijzijgen of annuleren kan je kosteloos tot 24 uur van te voren doen via de email die ontvangen is na het maken van de afspraak. Binnen de 24uur ben ik echter genoodzaakt 50% van de behandelingskosten door te berekenen. Let op: bij een no-show wordt er 75% doorberekend. 

 

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

Diamond Beauty Diana, gevestigd aan Dokter van Stratenweg 6, 4205 LA Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Diana Damen is de Functionaris Gegevensbescherming van Diamond Beauty Diana. Zij is te bereiken via: info@diamondbeauty.nl en 06-46330488

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: 

Diamond Beauty Diana Diana, Dokter van Stratenweg 6, 4205 LA Gorinchem. ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KvK 50659383

Cliënt: 

de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van de ondernemer.

Overeenkomst: 

de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging.

Geschillencommissie:

Geschilleninstantie stichting Zorggeschil, via Solopartners.nl oner nummer 105565

Branchecode: 

de code van het schoonheidsverzorgingbedrijf, de ‘Code van de schoonheidsspecialist’.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen ondernemer en cliënt.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
Dit kan zowel mondeling, elektronisch of schriftelijk.
Ondernemer gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan met cliënt.
Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs.
Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
Bij latere aanvullingen op de behandelingen zal vooraf de meerprijs worden aangegeven.
Voordat de overeenkomst tot stand komt, zal aan cliënt de geldende annuleringsvoorwaarden duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 4: Persoonsgegevens die wij verwerken

Diamond Beauty Diana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van salonized.nl Overige gegevens welke op de laptop of ipad opgeslagen worden, zijn beveiligd met de jusite beveiligingsmaatregelen. 

Artikel 5: Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Diamond Beauty Diana verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid.

Dit is nodig om de behandeling aan te passen op uw gezondheid en zo eventuele risico’s uit te sluiten.

Artikel 6 Reden van verwerking van gegevens

Diamond Beauty Diana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om met U te kunnen communiceren via telefoon, email, what’sapp en facebook wanneer het nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Artikel 7: Bewaartermijn

Diamond Beauty Diana bewaard de gegevens niet langer dan noodzakelijk is, dat wil zeggen dat zij de gegevens bewaard om de door u gevraagde dienst te leveren.

Artikel 8: Beveiligen

Diamond Beauty Diana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@diamondbeauty.nl. Diamond Beauty Diana heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- Eventuele datalekken worden direct gemeld bij Solopartners.nl

Artikel 9: Geautomatiseerde besluitvorming

Diamond Beauty Diana neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Artikel 10: Delen van persoonsgegevens met derden

Diamond Beauty Diana verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze verklaring is echter niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Zij kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie waarop zij met uw gegevens omgaan.

Artikel 11: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diamond Beauty Diana gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 12: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@diamondbeauty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Diamond Beauty Diana zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 13: Klachtenprocedure

Diamond Beauty Diana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Daarnaast dienen andere tekortkomingen onverwijld  bij de ondernemer te worden gemeld. De ondernemer onderzoekt de klacht afdoende. De ondernemer herstelt eventuele tekortkomingen zo mogelijk binnen een redelijke termijn, tenzij dit in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie in artikel 1 genoemd.

Artikel 14: Garantie

De ondernemer geeft cliënt garantie op verkochte producten conform de kwaliteitsnorm zoals aangegeven door de leverancier.
Deze garantie vervalt indien:
–   cliënt andere producten dan door de ondernemer geadviseerde producten heeft gebruikt
–   cliënt de verstrekte adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
–   cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing c.q. advies van de ondernemer heeft gebruikt
–   het product dusdanig is verbruikt of beschadigd zulks ter beoordeling door de ondernemer.

Artikel 15: Verplichtingen van de ondernemer

De ondernemer staat er voor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
De ondernemer licht de cliënt in over de aard en de omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraag de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende werk- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode.
De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

Artikel 16: Verplichtingen van de cliënt

Cliënt dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
Cliënt heeft de plicht en verantwoordelijkheid om alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie, zowel algemeen als specifiek, te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Artikel 17: Annulering van afspraken

In geval van duidelijke overmacht behoudt de ondernemer zich het recht voor de afspraak te verzetten, zonder een eventuele vergoeding.
De ondernemer zal zoveel mogelijk cliënt tijdig herinneren aan de gemaakte afspraak. Gemaakte afspraken die niet worden nagekomen, dienen minimaal 24 uur vantevoren geannuleerd of verzet te worden. Bij niet-tijdige melding zal een vergoeding worden berekend van 75% van de afgesproken behandeling. Ook het niet op de afgesproken tijd verschijnen van de cliënt is hierop van toepassing.
Voornoemde omstandigheden gelden niet indien door cliënt aannemelijk kan worden gemaakt dat het om een duidelijke overmacht situatie gaat, dit wordt bepaald door de eigenaresse van Diamond Beauty Diana.

Artikel 18: Betaling
Betalingen aan de ondernemer dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, hetzij contant of middels pinbetaling of betaalverzoek via bank.
Betaling met creditcard is niet mogelijk. Bij een reeks behandelingen overlegt de ondernemer met cliënt over de wijze en tijdstip van betaling.

 

Artikel 19: slotbepaling

Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst en staat altijd ter inzage op: www.diamondbeauty.nl.